Понеделник, 04 Март 2024 г.

Семинар на тема «Как да си намеря работа» по проект «Независимост........, увереност..........., мобилност.........!» ще стартира през месец май в Силистра

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.

Втората услуга предлагана по проекта «Независимост........, увереност..........., мобилност.........!» ще бъде провеждането на обучителен семинар « Как да си намеря работа», организиран от Фондация "Съпричастие" - Силистра.
Обучителния семинар ще включва придобиване на умения у хората с увреждания за писане на автобиография, мотивационно писмо, провеждане на ролеви игри.
По график първата група от 10 души ще започне през месец май.
Допустими кандидати са хора с над 50% увреждане в работоспособна възраст.
Продължителността на курса ще бъде три месеца.

Желаещите да преминат този тип обучение могат да получат допълнителна информация на тел: 086/ 820 713 или GSM: 0897 00 37 50

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Съпричастие" – клон Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

Facebook коментари