Понеделник, 26 Септември 2022 г.

Общинският съвет в Дулово се събира на 30 август

Заседанието на Общински съвет – Дулово ще се проведе на 30.08.2022 г. (вторник) от 10.00 часа, в зала № 2 на Общината, при следния дневен ред:

Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

1. Приемане на Годишните финансови отчети за 2021г. на общинските търговски дружества /Вх.№ 287/26.07.2022г./.
2. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово /Вх.№ 295/02.08.2022г./.
3. Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово /Вх.№ 294/02.08.2022г./.
4. Приемане актуализация на проекта за мрежа и щат в детските градини и училища на територията на община Дулово за учебната 2022/2023 г. /Вх.№ 304/18.08.2022г./.
5. Приемане на решение за създаване на доброволно формирование на територията на община Дулово, по реда на чл.41, ал. 1 от ЗЗБ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях /Вх.№ 305/18.08.2022г./
6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овен /Вх.№ 301/10.08.2022г./
7. Разпореждане с имот - частна общинска собственост по регулационния план на с. Вокил /Вх.№ 306/18.08.2022г./
8. Разпореждане с имот - частна общинска собственост по регулационния план на с. Раздел /Вх.№ 307/18.08.2022г./
9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост по регулационния план на с. Правда /Вх. № 302/10.08.2022г./
10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост по регулационния план на с. Межден /Вх. № 303/10.08.2022г./
11. Актуализация на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Дулово /Вх.№ 311/22.08.2022г./
12. Изразходване на средства, предоставени на Община Дулово, съгласно постановление на Министерски съвет № 326 от 12 октомври 2021 година /Вх.№ 312/22.08.2022г./


Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Други въпроси и изказвания.

Facebook коментари