Събота, 20 Юли 2024 г.

ВиК-Силистра с промоция за физическите лица

"Водоснабдяване и канализация" ООД – Силистра уведомява, че в периода от 01.09.2022г. до 31.12.2022г. физическите лица могат да сменят партидата си безплатно.

От КВОРУМ ви припомняме, че съгласно Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и канализация" ООД – Силистра при промяна на собствеността или на правото на ползване новият и/или предишният собственик или ползвател са длъжни да подадат заявление по образец за откриване, промяна или закриване на партида в 30-дневен срок, като представят за справка документи, удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на правото на ползване на имота.

При смърт на потребител – физическо лице наследниците или лицето, придобило имота по силата на договор за гледане и издръжка или по завещание, са длъжни в 60-дневен срок да подадат заявление за промяна на партидата, като представят за справка удостоверение за наследници или акт за собственост.

Facebook коментари