Събота, 02 Март 2024 г.

Местният парламент в Силистра ще заседава в последния ден на август

Местният парламент в Силистра ще заседава в последния ден на август.

Заседанието на Общински съвет – Силистра ще се проведе на 31.08.2022 г. (сряда) от 09:30 часа при следния дневен ред:


1. Изказвания и питания.

/Заявление с вх. № 2236 от Соня Неделчева/

2. ДЗ с вх. № 2235: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

3. ДЗ с вх. № 2242: Приемане годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Силистра за 2021 г..

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

4. ДЗ с вх. № 2265: Промени в Бюджета на Община Силистра за 2022г..

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

5. ДЗ с изх. № 2263: Определяне размера на основната месечна работна заплата на кмета на Община Силистра.

Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра;

6. ДЗ с вх. № 2264: Определяне размера на основните месечни работни заплати на кметове на кметства в Община Силистра, считано от 01.07.2022 г..

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

7. ДЗ с вх. № 2262: Определяне и предлагане на кандидати за съдебни заседатели в Силистренски окръжен съд за мандат 2023-2026 година.

Внася: адв. Златко Куртев – общински съветник;

8. ДЗ с вх. № 2248: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Айдемир.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

9. ДЗ с вх. № 2246: Прекратяване на съсобственост между Община Силистра и физическо лице в урегулиран поземлен имот по плана на Централна градска част на гр. Силистра чрез продажба частта на общината.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

10. ДЗ с вх. № 2247: Сключване на предварителен договор със "Сън технолоджи 1" ООД за продажба на земя – общинска собственост в с. Главан по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

11. ДЗ с вх. № 2256: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Женско сдружение "Екатерина Каравелова" – Силистра"

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

12. ДЗ с вх. № 2257: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Адвокатска колегия – Силистра".

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

13. ДЗ с вх. № 2234: Отдаване под наем на помещение № 317 в сградата на бул. "Македония" № 61 в гр. Силистра на Сдружение с обществено полезна дейност "Диабет".

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

14. ДЗ с вх. № 2233: Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

15. ДЗ с вх. № 2250: Утвърждаване и дофинансиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2022/2023 година.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

16. ДЗ с вх. № 2249: Безвъзмездно приемане на отпадъци, събрани в рамките на национална кампания "Да изчистим България заедно" на регионално депо за ТБО.


Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

17. ДЗ с вх. № 2229: Проект за обект: "Инвестиционно проектиране – ул. "Плиска" с прилежащи зелени площи, тротоари, паркинги и благоустрояване.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

18. ДЗ с вх. № 2255: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен Устройствен План /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за електрозахранване на УПИ IIза произв.скл.терен , кв. 1 по плана на с. Иширково, гр. Силистра".

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Facebook коментари