Понеделник, 04 Март 2024 г.

Всеки човек с увреждане в Силистра може да стане ползвател на иновативната социална услуга "От врата до врата"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.

За да могат да ползват иновативната социална услуга на желаещите хора с увреждания се изготвя досие. Изготвянето и попълването на досиетата се извършва от социален работник. За целта по проекта са назначени двама социални работника.
Потребителите подават Заявление за ползване на социалните услуги предоставени по проекта, като прилагат копие на експертно решение на ТЕЛК. Сключва се договор за предоставяне на социални услуги между доставчика и потребителя с изискуемите реквизити. След сключването на договора социалният работник изготвя индивидуален план. В него се вписват адресна регистрация, здравословно състояние и специфични потребности на потребителя. Отбелязва се и коя от предлаганите социални услуги по проекта ще ползва и с каква цел. Психолога изготвя оценка на потребностите на потребителя. Описва се адрес, данни за семейството, данни за социалния и здравен статус на потребителя и кратка психологическа оценка на лицето с увреждане.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Съпричастие" – клон Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

Facebook коментари