Сряда, 29 Ноември 2023 г.

Обявиха на коя дата партиите в Силистренско ще преговарят за постовете в РИК

От канцеларията на областния управител на Силистра Катя Кръстева е изпратено писмо с което се насрочват консултации на 6 август 2022 г. (събота) от 10.30 часа в Заседателната зала (етаж 2) на Областна администрация Силистра, с адрес: ул. "Добруджа" №27, относно определяне състава на Районна избирателна комисия – Силистра за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

При провеждане на консултацията, следва да представите всички необходими документи, съгласно т. 3 от Решение №1198-НС/02.08.2022 г. на ЦИК, а именно:

1. Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 01.08.2022 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

5. Предложение на партиите и коалициите за резервни членове;

6. Декларация за съгласие (приложение към Решение №1198-НС/02.08.2022 г. на ЦИК) от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Документите, посочени по-горе, с изключение на т. 4, се представят саморъчно подписани, без да е необходима тяхната нотариална заверка. З

а резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който ще бъде подписан от всички участници в тях.

При отказ да се подпише протоколът, както и когато е подписан с особено мнение, следва да се приложат съответните писмени мотиви за отказа и особеното мнение.

Facebook коментари