Вторник, 06 Декември 2022 г.

Горското е предоставило 2 805 кубика дърва за огрев на населението на област Силистра

Във връзка с проведена среща с ръководството на Министерство на земеделието, на 29.07.2022г., Северноцентрално държавно предприятие ДП проведе работно съвещание с директорите на стопанствата в обхвата си, за да получи отчет за дейността им и проблемите, свързани със снабдяване на домакинствата с дърва за огрев.

Общо 36 740 пространствени кубически метра дърва за огрев на населението са предоставили стопанствата от СЦДП, стана ясно на проведеното работно съвещание. Според представените данни, към 15.07.2022, горепосоченото количество дърва е задоволило нуждите на 5 122 домакинства.

На проведената дискусия бе даден отчет за спазване указанията на СЦДП за осигуряване дърва за директна продажба на физически лица на временни складове в гората. Сред обсъдените теми бе и осигуряването на необходимите количества дърва в откритите 7 броя централни складове, както и осигуряване на подходящи обекти, които се намират на достъпни места за добиването на дървесина "на корен" - при изявено желание за самостоятелен добив от физически лица.

Справка на КВОРУМ показва, че от ДГС-Силистра са осигурени общо 2 805 кубика дървесина за продажба на дървесина от временен горски склад на жителите на областта:

Алфатар- 441кубика на 57,60 лв./м3 с ддс

Ситово- 380 кубика на 57,60 лв./м3 с ддс

Кайнарджа- 140 кубика на 57,60 лв./м3 с ддс

Силистра- 144 кубика на 57,60 лв./м3 с ддс

Тутракан - 900 кубика (гледичия) 59,40 лв./м3 с ддс и 800 кубика (келяв габър, цер, клен, мъждрян, планински ясен) на 62,70 лв./м3 с ддс.


На проведеното работно съвещание с директорите на стопанствата бе констатирано, че до момента са изпълнени 46% от определените количества дърва за населените места, чрез директни продажби, а темповете на работа са по-добри от предходната година.

Facebook коментари