Неделя, 02 Април 2023 г.

Броят на безработните в бюрата по труда в област Силистра намалява и през юни

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м.юни в област Силистра е 7,2%. Спадът на годишна база е с 1,7 п.п. Сравнено с края на май бележи намаление с 0,9 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през юни 2022г. е 4,2%.

Регистрираните безработни от област Силистра (в бюрата по труда в Дулово, Силистра и Тутракан) в края на месец юни са били 3274, което е с 431 по-малко от м.май и с 768 или с 19% по-малко в сравнение с година по-рано.

Продължаващото снижение на безработните спрямо предходния месец се дължи в голямата си част на стартиралите регионални програми за заетост. Чрез тях общините си осигуряват нужната работна ръка за комунални и екологични дейности, а тази година и бизнесът получава подкрепа за наемане на работна сила, за да преодолее икономическите и социални последствия от COVID-19 епидемията. Така регионалните програми помогнаха на повече от 370 безработни в неравностойно положение от област Силистра да започнат работа, да възстановят трудовите си навици и да си осигурят доход.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 23,2% /361/, следвана от Главиница – 18,8% /626/, Ситово – 16% /241/, Алфатар – 13,7% /136/, Дулово – 7,7% /748/, Тутракан – 5% /262/ и най-ниско в Силистра – 3,9% /900/.

През м.юни 2022 в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 407 безработни. Регистрирани са и 32 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

През м.юни броят на започналите работа регистрирани безработни е 747. Поради големият брой започнали работа по регионални програми към общините през месец юни, държавното управление доминира в разпределението на заетите по сектори – 57%. Следват търговията – 9,8%, преработващата промишленост – 9,2%, хотелиерството и ресторантьорството – 4,1%, селско стопанство и строителство с по 3,8%, и др.
Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 8 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.
През м.юни 37% от започналите работа са устроени в реалната икономика. Други 471 безработни от рисковите групи са били назначении на субсидирани работни места-49 по мерки за заетост, 381 по програми за заетост и 41 по схеми на Оперативна программа "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).

Facebook коментари