Понеделник, 04 Март 2024 г.

Специализиран транспорт за хората с увреждания се предлага вече в Силистра като социална услуга

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.

В началото на месеца стартира иновативна социална услуга "От врата до врата" по проекта : «Независимост…, увереност..., мобилност...!» на фондация «Съпричастие» - клон Силистра, за това информира Красимира Георгиева, управител на фондацията.
Хората с увреждания ще ползват услугата от началото на април до края на годината. Ползватели на тази услуга могат да бъдат хора с различна степен и вид увреждане.
Хората с увреждане с намалена трудоспособност от 50 до 70% (3-та група) ще ползват услугата срещу заплащане от 1 лв.
Хората с увреждане с намалена трудоспособност над 70% (1 и 2-ра група) ще ползват услугата без заплащане.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Съпричастие" – клон Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

Facebook коментари