Вторник, 07 Февруари 2023 г.

ВАС отмени забраната за проучване на газ в Добружда

Върховният административен съд потвърди решението на Административен съд – Варна от януари тази година, с което е отменен отказа на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич. Предмет на съдебния спор е инвестиционно предложение от "Русгеоком БГ" ЕООД за "Разработване и усвояване на находище "Спасово" с площ 219кв. км. в блок "Добрич", включващо четири участъка: "Рогозина", "Чернооково", "Калина" и "Рогозина изток" за проучване и добив на природен газ, предаде БГНЕС.

Върховните магистрати от касационната инстанция приемат, че Решението за оценка на околната среда на РИОСВ е незаконосъобразно и първоинстанционният съд правилно го е отменил. В него няма изведени фактически основания за издаването му. Не са посочени и конкретни факти и доказателства, които се вземат предвид, не са посочени и какви са становищата на страните и участниците по отношение на тези факти. РИОС не е осъдил и фактите, доказателствата и становищата на страните.

Наред с това в рамките на съдебния контрол Варненският административен съд е установил и нарушение на административно производствените правила по отношение развитието на административния процес с участието на страните, както и на процесуалните действия, извършени от РИОСВ.

В Решението си Административен съд - Варна е посочили, че в производство на съдебен контрол подлежи не качеството и съдържанието на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда, а законосъобразността на решението, с което е отказано одобряването му. Първоинстанционният съд обръща внимание на противоречащи си становища от едни и същи органи – Басейнови дирекции "Дунавски район" и "Черноморски район", както и РЗИ Добрич. Посочва се също, че избирателно са цитирани само становищата, събрани след обществените обсъждания, които са в обратен смисъл на тези, дадени при първоначалната оценка на доклада.

Поради тези нарушения върховните магистрати приемат, че решението на Варненския административен съд правилно и следва да бъде оставено в сила.

С това решение се отварят широко вратите на проучванията за добив на шистов газ, като първоначалните прогнози са за запаси от общо 93 млрд. кубични метра, но докладите от проучванията в Рогозина говорят, че залежите са на такива дълбочини (над 2 000 м), че трябва да се приложи фракинг, за да се извлече газът, особено имайки предвид, че средата е непропусклива и без естествен приток.

Такъв добив крие прекалено много опасности, каза специалистът – за замърсяване на подпочвени и повърхностни води и за негативно влияние върху хората, флората и фауната в Добруджа. Особено тревожно е пробиването със сонди на подземния водоносен хоризонт, който захранва с питейна вода Североизточна България, засяга и Силистра и дори съседна Румъния.

Facebook коментари