Неделя, 07 Август 2022 г.

Заключителна среща по проект "Мисията продължава" в Силистра

Днес, 06.07.2022 г., бе проведена заключителна среща по проект "Мисията продължава". Проектът бе финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, с бенефициент Община Силистра. 35 деца от подготвителната група на Детска градина "Радост", с. Йорданово и 115 ученици от 1 до 5 клас на Обединено училище "Св. Климент Охридски", с. Професор Иширково, ОУ "Св.св.Кирил и Методий", с. Брадвари и ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра, 20 учители и повече от 100 родители взеха участие в проекта. Стойността му е 19 780 лв.
В срещата участваха учители, включени в реализирането на проекта, екипа по проекта и г-жа Мария Недялкова, зам. кмет "Хуманитарни дейности". В рамките на 9 месеца бяха реализирани разнообразни дейности, насочени към предотвратяване на социалното изключване сред децата и учениците от етническите малцинства чрез съвместни дейности с деца и ученици от мнозинството. Дейностите включваха работа в творческата среда чрез изградените ателиета – Арт ателие, " Танци" и "В чудния свят на приказките. Така бе осмислено свободното време на участниците и бяха открити нови таланти чрез специфични форми на работа. Формирано бе художествено-естетическо отношение към природата, обществото и изобразителното изкуство. Повиши се интересът на децата към четенето, разви се умението им за наизустяване на текст, обогати се речниковия им запас, мотивира се съзнателното и целенасочено изучаване на българския език и литература. Проведени бяха редица съвместни дейности като Фестивал на приказките, посещение на куклени постановки, отбелязване на значими народни празници; детски празник "Весело лято". Фестивалът на приказките предизвика голям интерес и събра участници от 7 детски градини от община Силистра, както и участниците в Ателие "В чудния свят на приказките". Квалификацията на педагогическите специалисти чрез обмяна на опит подобри компетентностите им за работата със семействата и мотивирането им за сътрудничество в учебно-възпитателния процес. Участниците в срещата дадоха висока оценка на постигнатите резултати. Общо бе мнението, че организираните дейности предизвикаха интереса у деца и ученици и включването им в тях бе удовлетворяващо, стимулиращо и вдъхновяващо. Желанието на всички бе да се търсят възможности за продължаване на някои от дейностите и след приключване на проекта – Фестивала на приказките, квалификацията на педагогическите специалисти, както и творческите занимания по интереси.
Проектът разви и разшири дейностите и резултатите, постигнати по други проекти, програми и мерки, финансирани от националния бюджет, фондовете на ЕС и други източници. Организираните форми и дейности, използваните методи продължават мисията на Община Силистра за равнопоставяне на деца и ученици в образователно-възпитателния процес, за предоставяне на възможности за осмисляне на свободното им време и за изява на таланта им.

Facebook коментари