Понеделник, 27 Юни 2022 г.

Кайнарджа, Алфатар и Силистра ще си партнират в МИГ

Днес в заседателната зала на общинска администрация - Силистра се състоя публична среща за реализиране на местно партньорство между Общините Кайнарджа, Алфатар и Силистра, стопанския и нестопанския сектор.

Срещата се проведе при следния дневен ред:

Представяне на процедурата чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;

Обсъждане на възможността за създаване на местно партньорство на територията на Общините Кайнарджа, Алфатар и Силистра и излъчване на представители на стопанския и нестопанския сектор, за установяване на местно партньорство за подаване на проектно предложение по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., относно създаване на местна инициативна група (МИГ). Присъстваха кметовете на Айдемир и Сребърна Денчо Георгиева и Георги Иванов.

"Със средствата, които ще получим ще създадем капацитет за формирането на тази група, ще създадем стратегия за местно развитие и стратегията с нейния бюджет да бъде финансирана на територията на тези общини", Радостина Радева, ст.експерт "Европейски проекти и програми в Община Силистра.

" Едно от изискванията към общините, за да могат да създават програма МИГ е 10 000 жители. До 31 юли е срокът за кандидатстване по 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Проведена е среща в Алфатар и в Кайнарджа, в публичния сектор могат да влязат училища и детски градини на бюджетна издръжка", каза от своя страна експертът Лазар Лазаров.

Facebook коментари