Събота, 25 Юни 2022 г.

Модерният кабинет по роботика в ПМГ-Силистра е пример за социална инвестиция на "Лидл България"

"Лидл България" отново e пионер в ритейл сектора с публикуването на първата си оценка на приноса си към обществото - четири години след като издаде първия локален одитиран доклад в бранша за устойчиво развитие и две години след като анализира въздействието от дейността си върху икономиката на страната, т.нар. "Ефектът Lidl". Докладът, изготвен от "PwC България", анализира въздействието върху обществото на всички социално отговорни инициативи, включително дарения и спонсорства на компанията в България за периода 2017-2021 г.

Във времена, в които светът е обърнал поглед и фокусира огромен ресурс в борбата със социалните предизвикателства, Милена Драгийска - главен изпълнителен директор на "Лидл България", и Савин Дянков - старши мениджър "ESG услуги Югоизточна Европа", PwC, коментират социално значимите инициативи на ритейлъра и въздействието им върху обществото.


Г-жо Драгийска, "Лидл България" е първата компания в ритейл сектора в страната, която представи реално отчитане на качествените резултати от своите социално отговорни активности. Има ли конкретна причина да предприемете тази крачка и да анализирате въздействието си върху обществото?


Милена Драгийска
: През всички години на българския пазар винаги сме работили с грижа и мисъл не само за нашите клиенти, но и за обществото като цяло и средата, в която оперираме. Стремим се да допринасяме за развитието им и да предлагаме добавена стойност извън чисто оперативната ни дейност. Конкретно целта, която сме си поставили, е да инициираме и подкрепяме социално отговорни каузи и проекти, с които да допринасяме за по-качествения начин на живот в страната. Проекти, насочени към здравословно хранене и спорт, учене и развиване на талантите, подкрепа на местните общности. Избрахме тази посока още през 2017 г., когато направихме първото проучване за факторите, които българинът определя като най-важни, за да води по-пълноценен начин на живот. Целта беше да разберем какво е важно за хората и именно върху него фокусирахме своите усилия през последните 5 години.

След като намерихме отговор на въпроса "в какво да инвестираме за едно по-добро утре за всички нас в България", следващата логична стъпка беше да си отговорим и на въпроса дали реално и как усилията ни са допринесли за по-качествения начин на живот. Доколко наистина сме успели да повлияем в положителна посока и какъв е реалният ефект от нашата социално отговорна дейност. Ето защо направихме този доклад, с който да оценим въздействието си върху обществото от всички социално значими инициативи, дарения и спонсорства в периода 2017 - 2021 г. Когато работим по подобни проекти, винаги се доверяваме на специалисти с експертиза и този път също избрахме консултанти със сериозен международен опит в лицето на "ПрайсуотърхаусКупърс България" ("PwC България").

Г-н Дянков, в световен мащаб има различни методи за оценка на социалните инвестиции на една компания в обществото. Каква е методологията, която използвахте за конкретния анализ, и каква информация всъщност може да се извлече чрез нея.

Савин Дянков: Анализът, който "PwC България" изготви за "Лидл България", е разработен въз основа на световно признатата методология Business for Societal Impact (B4SI). Тя е разработена от London Business Group и се използва от стотици водещи компании в света. Рамката за инвестиции в общността, разработена по методологията B4SI, е отразена в стандарта GRI и е призната от Глобалния договор на ООН като доказателство за социалното въздействие на дадена компания върху заинтересованите страни. На практика тази методология спомага за качествено разбиране на промените, до които води приносът на една компания в три ключови области на въздействието - върху обществото, върху обществените организации и върху бизнеса. Анализът за "Лидл България" е с фокус на въздействието от социалните дейности именно върху обществото, а измерването става по два аспекта: дълбочина и вид на въздействието.

Измерването на дълбочината на въздействието позволява на компаниите да оценят степента, в която бенефициентите се чувстват по-добре в резултат на дадена дейност, а видът на въздействието им помага да картографира областта, в която дадена дейност е от полза за хората, до които е достигнала, и така да изгради картина за начина, по който хората живеят по-добре в резултат на подкрепата на компанията.

А защо всъщност е важно бизнесът да прави подобна оценка на социалните си инвестиции? Каква е ползата от нея?


Савин Дянков: Оценката на въздействието от дадена социално отговорна инициатива или проект е възможност да се проследят резултатите от нея и да се види доколко тя е постигнала заложените цели, била ли е ефективна. Като когато говорим за резултати и въздействия, трябва да правим разлика. Резултатите са по-скоро количествените измерения, а въздействието - качествените промени в дългосрочен план. Подобна оценка спомага да се определи дали и колко добре даден проект е работил за създаване на промяна в конкретна общност или в живота на хората, към които е насочен. Този анализ е база и за това да се определят и бъдещите действия на една организация в посока корпоративна социална отговорност. Да се начертаят следващите стъпки и проекти, в които компанията да инвестира. В случая на "Лидл България" тази оценка е важна, защото показва ефективността на положените усилия от страна на компанията - доколко тези подкрепени проекти и вложени средства са постигнали заложените цели не само като количествени резултати, но най-вече като качествена промяна. Работили сме по аналогични проекти на други пазари, но това е първата подобна оценка, която правим на българска компания. Вярвам, че тя е чудесен пример за това как трябва да се планират подобни социално отговорни активности и как да се измерва тяхната ефективност, за да са ясни реалният резултат и въздействие върху хората.

Да измериш реалната стойност на приноса си към обществото

Г-жо Драгийска, как бихте оценили постигнатото до момента - какво показват данните от доклада за усилията на "Лидл България" по отношение на социалната отговорност на компанията?

Милена Драгийска: Обобщените изводи от оценката показват, че за последните 5 години социалните инвестиции в обществото на "Лидл България" надхвърлят 3.34 млн. лв. Извън чисто финансовата стойност обаче за нас по-важни са качествените резултати върху живота на хората от нашата социално отговорна дейност. И тук мога да споделя малко повече информация относно вида и дълбочината на въздействие от нашия принос. Само чрез социално значимите ни инициативи, без да броим достигнатите преки и непреки ползватели чрез спонсорства и дарения, сме достигнали до над 340 000 души в цялата страна. Според доклада 65 000 от тях са променили своите нагласи и поведението. Над 160 000 души са придобили нови умения или са усъвършенствали вече съществуващи, а при близо 99 000 се наблюдава подобряване в качеството им на живот.

Още по-добрата новина е, че тази бройка продължава да нараства, защото голяма част от подкрепените проекти са с дългосрочно въздействие. Такива са примерите, да речем, от програмата "Ти и Lidl за по-добър живот", чрез която за 4-те издания подкрепихме 96 вдъхновяващи граждански проекта в цялата страна с повече от 715 000 лв. Дали става дума за младежите, които се учат как да опазват морето и да се грижат дългосрочно за него чрез проекта "Живият свят на Черно море" на Морски клуб "Приятели на морето" - Варна, или за модерния кабинет по роботика в Природо-математическата гимназия "Св. Климент Охридски" в Силистра, който помага на учениците да развиват своите умения в съвременните технологии - тези проекти реално променят живота на хората в общностите към по-добро и имат дългосрочен и устойчив ефект. Тези деца на свой ред вдъхновяват членовете на своята общност, предават наученото, надграждат познанията и уменията си, продължават по-уверено напред и трансформират не само своя живот, но и живота на околните.

На снимката: Милена Драгийска - главен изпълнителен директор на "Лидл България".

Facebook коментари