Понеделник, 27 Юни 2022 г.

Учителите в "Атанас Буров" повишават квалификация, чрез брейнсторминг, дискусионна мрежа, ролеви игри и симулации

На 03 юни в ПГСУАУ "Атанас Буров" стартира обучение на тема "Нови методи на оценяване" в изпълнение на Поддейност 1.1. "Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение" по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Шест учители по професионална подготовка и учители-методици преминават обучение в периода 03-05.06. с общ хорариум 24 академични часа, от които 8 в партниращо предприятие – ресторант "Акациите", Силистра. Лектор е доц. д-р Диана Петрова Железова-Миндизова, преподавател на Русенски университет "Ангел Кънчев" – Филиал Силистра, ръководител на Центъра за продължаващо обучение при Филиал Силистра.

Учебната програма е съобразена с професионалния профил на учителите, за които е предназначено обучението, и е насочена към развиване на техните компетентности по отношение на знания, умения и отношения за повишаване и задълбочаване на знанията им относно целите, основните характеристики и видовете оценявания, приложими в учебната практика.
Чрез интерактивни и активни формати за учебно общуване - брейнсторминг, дискусионна мрежа, ролеви игри, симулации и модерирани групови дискусии - обучаемите се запознават с основните характеристики на формиращото оценяване като средство за проследяване на напредъка на учениците и управление на учебния процес, както и със съвременните иновативни практики в областта на оценяването на постиженията на учениците.
Преди седмица в същата гимназия приключи обучение по този проект, насочено към наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения за осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Facebook коментари