Понеделник, 06 Декември 2021 г.

Хората с увреждания в Силистра със специализиран транспорт до всички институци в областния град

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.

Началото на месец април стартира предоставянето на иновативната социална услуга "От врата до врата" в Силистра.
Назначен по проекта диспечер започна да приема поръчки по телефона или на място в диспечерната и да ги вписва в графика на услугата. Той е назначен на основен трудов договор и в края на работния ден го предава на шофьора. Той от своя страна на другия ден изпълнява записаните поръчки, а потребителите ползвали услугата се подписват в графика. През този следващ ден диспечера приема и записва заявките във втората книга- график и в края на работния ден я дава на шофьора за да може той да изпълнява записаните поръчки на следващия ден.
Назначени са двама шофьора на четиричасов трудов договор, които работят на две смени.
Със специализирания бус шофьора изпълнява поръчките по изготвения график . Взема потребителя от посочения от него адрес /най често домашен/адрес и го превозва до институцията, която е посочил в заявката. В подаваната заявка потребителя може да заяви еднопосочна или двупосочна услуга. В случая когато услугата е двупосочна шофьора изчаква до 15 мин, след което връща клиента у дома му.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Съпричастие" – клон Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

Facebook коментари