Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Извънредно заседание на местния парламент в Силистра

От местния законодателен орган съобщиха, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 64 ал. 2, т. 1 и чл. 65 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Силистра се свиква присъствено заседание на Общински съвет - Силистра на 10.06.2022 г. (петък) от 10:00 часа при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания и питания.

2. ДЗ с вх. № 2088: Одобряване на "Изменение на Подробен Устройствен План /ПУП/- План регулация /ПР/ на Централна градска част /ЦГЧ/ на гр. Силистра, общ. Силистра - III част".

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

3. ДЗ с вх. № 2089: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на "Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за създаване на устройствена основа за изграждане на въздушна линия /ВЛ/ 110 kV за присъединяване на фотоволтаични централи в землищата на с. Полковник Ламбриново и с. Калипетрово към ВЛ 110kV "Пеликан".

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра.

Facebook коментари