Четвъртък, 30 Юни 2022 г.

Изследват насилието в българското семейство чрез фокус групи в Силистренско

През месец юли 2021 г. СНЦ "Женско сдружение "Екатерина Каравелова" – гр. Силистра в партньорство с Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" стартира проект на тема "Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики". Проектът е финансиран от Фонд "Активни граждани" България по Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Целта на проекта е изследване за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието във връзка с равенството по отношение на пола. Основните целеви групи към които е насочена инициативата, са политици на национално и европейско ниво и университетски институции.

Извършено е вече теоретично изследване на българското семейство, съдържащо данни и факти за насилието и взаимоотношенията в семейството. Същото е публикувано в интернет страницата
www.ekaravelova.org. През 2022 г. стартира анкетно проучване във всички 28 области в страната, извършвано от студенти във формат на количествено изследване. Неговата цел е да измери нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие. Определени са 14 области от страната, сред които и Силистра, с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор, в които се подготвя изследване на полово-ролевите стереотипи и взаимоотношенията в българското семейство към момента.

Очакванията на партньорите са да се включат над 3 500 лица общо в двете изследвания, за да се постигне представителност на проучванията, резултатите от които ще бъдат анализирани до м. февруари 2023 г. Самият анализ е в основата на изработката на два броя наръчници – за професионалисти и за политици. Анализът ще послужи и като основа за оформяне на предложения за законодателни промени за синхронизация със законодателството в ЕС, свързани с предотвратяване на насилието, основано на пола и равнопоставеността в България.

Facebook коментари