Понеделник, 27 Юни 2022 г.

Местният парламент в Силистра ще заседава на 26 май

Общо 32 точки съдържа дневния ред на майската сесия на общинския съвет в Силистра, предвидена за четвъртък.

След традиционните питания следват няколко докладни внесени от кмета на общината д-р Юлиян Найденов.

Изменение и допълнение на "Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Силистра".

Приемане на "Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Силистра".

Доклад на Балансова комисия 2022 г., за приемане на годишните финансови отчети на търговските дружества, където Община Силистра е едноличен собственик на капитала по приключването към 31.12.2021 г., разпределяне на печалбата и освобождаване от отговорност за 2021 г. на управителите на дружествата.

Разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр. Силистра, ул. "Славянска".

Седем докладни касаят разпореждания с имоти общинска собственост: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Българка.

Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Полк. Ламбриново. (урегулиран поземлен имот VI).

Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Полк. Ламбриново. (урегулиран поземлен имот VII).

Разпореждане с имоти – частна общинска собственост в с. Брадвари. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Срацимир.

Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Калипетрово. Разпореждане със сгради – частна общинска собственост в гр. Силистра, ул. "Тутракан".

Разпореждане с имоти общинска собственост, находящи се в жил. кв. "Дръстър" на с. Калипетрово.

В дневния ред влиза и Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в гр. Силистра по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията , в това число и сключване на предварителен договор със "Сидар" АД за продажба на земя – общинска собственост в с. Професор Иширково по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Сключване на предварителен договор с "МАРЛИН" ЕООД за продажба на земя – общинска собственост в с. Айдемир по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Сключване на предварителен договор с "ЕМАКС" ООД за продажба на земя – общинска собственост в гр. Силистра по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Има и докладни, свързани учредяване на права: Учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин.

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общинските ръководства на ПП "ДСБ", ПП "Зелено движение" и ПП "Движение Да България", формирали коалиция "Демократична България – обединение".

Отдаване под аренда на земеделски имоти в землището на с. Айдемир.

Разпределение на средства от бюджета на Община Силистра за 2022 г. по Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове.

Осигуряване на финансови средства за "БАМФ МИНИ ФУТБОЛНА ЛИГА СИЛИСТРА" Сдружение за участие в шампионата в "Лига България" и "Шампионска лига България" гласи докладна, която предстои да се обсъжда.

Други докладни, касаят частична промяна на транспортната схема на Община Силистра, включване на Община Силистра като партньор във връзка с кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 по мярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програма за развитие на селските райони" 2014-2020 г., одобряване на "Изменение на Подробен Устройствен План /ПУП/- План схема /ПС/ за изграждане на външно кабелно електрозахранване от ТП "Богдан Хмелницки" до нов кабелен шкаф". Други докладни се отнасят до одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на "Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 00895.134.18 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра, одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на "Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за създаване на устройствена основа за изграждане на външно кабелно ел. захранване на ПИ с идентификатор 00895.134.18 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра, както и одобряване на "Изменение на Подробен Устройствен План /ПУП/- Парцеларен План /ПП/ за изграждане на водопроводно октлонение за ПИ с идентификатор 66425.505.124 по КК и КР гр. Силистра".

Сесията е с начален час 9.30 часа. Ще се излъчва пряко на фейсбук-страницата на Общински съвет-Силистра и Община Силистра, както и Общинско кабелно радио-Силистра.

Facebook коментари