Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

НАП в Силистра продава бивше училище

От Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Силистра, съобщават, че по изпълнително дело №19140004302/2014 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД - гр. Варна Офис гр. Силистра, ул. "Ген. Скобелев" № 8, на 27.05.2022г., от 11.00 ч. на следните недвижими имоти включени в група:

I. Недвижими имоти:

земя и сграда, Урегулиран поземлен имот II / втори/, отреден за обществено обслужване и складова дейност с площ 8530 /осем хиляди петстотин и тридесет/ кв.м., заедно с построените в него:

Масивна едноетажна сграда /Бивше училище "Петър Берон"/ със застроена площ 457.44 кв.м. с прилежащ сутерен със застроена площ 28.80кв.м.; Масивна едноетажна постройка със застроена площ 67.10 кв.м. с прилежащ сутерен със застроена площ 54.60 кв.м.; Масивна едноетажна сграда /котелно/ със застроена площ 11.70кв.м.; Масивна едноетажна сграда / склад/ със застроена площ 42.80 кв.м.; Масивна тоалетна със застроена площ 21.60 кв.м., намиращ се в с. Айдемир, община Силистра, ул. "София" №34 в кв.133.

начална тръжна цена с включено ДДС: 102 550.00лв.

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 16.05.2022г. до 23.05.2022г., от 9.30 ч. до 17.00 ч., на адрес: ул. «София» №34, с. Айдемир, община Силистра. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Силистра, ул. "Ген. Скобелев" № 8 всеки присъствен ден от 16.05.2022г. до 23.05.2022г., от 9.30 ч. до 17.00 ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 27.05.2022г. от 11.00 ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Силистра, ул. "Ген. Скобелев" № 8, стая 205

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 23.05.2022г. в ТБ "Инвестбанк" АД, клон "Варна", IBAN: BG39 IORT 7377 3300 3650 03 BIC: IORT BGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Варна Офис гр. Силистра и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

За контакти: телефон 086/ 815 - 205

Facebook коментари