Вторник, 01 Декември 2020 г.

Стартира процедурата по избор на консултант за моста "Силистра-Кълъраш"

Министерството на транспорта обяви поканата за участие в процедура за възлагане на поръчка за избор на консултант за "Изготвяне на документация за разработване на прединвестиционни проучвания с технико-икономическа обосновка за проект: "Изграждане на нов мост на река Дунав при Силистра-Кълъраш", информираха от областна управа.
Крайният срок за подаване на оферти е 17:30 ч. на 15.04.2011 г.
В комисията, която ще има за задача да събере, разгледа и оцени офертите за възлагане на малката обществена поръчка за избор на консултант по проекта е и зам. областният управител Денка Михайлова. "Повече от година и половина, Областна администрация-Силистра и народният представител Стефан Господинов работиха по обосновката на проекта, в това число и за включването му като предложение за Дунавската стратегия. Тази практическа стъпка за реализацията на мащабното начинание е знак, че Мост при Силистра ще има", коментира г-жа Михайлова.
Консултантът, който предстои да бъде избран, ще трябва да изготви пълна документация за възлагане на голямата обществена поръчка, с предмет: "Пред инвестиционни проучвания с технико-икономическа обосновка за проект "Изграждане на нов мост на река Дунав при Силистра-Кълъраш" и необходимите технически задания, съгласно действащата нормативна уредба.
Сред ангажиментите му са и:
- да изследва взаимовръзката между предлаганите варианти за изграждане на новия мост и транс-европейската пътна мрежа, така както е дефинирана в част 2 от Приложение I към решението на Европейския парламент и на Съвета, относно общностните насоки за изграждане на транс-европейската транспортна мрежа.
- да опише предвижданата инфраструктура, за която ще се правят прединвестиционните проучвания с технико-икономическа обосновка и да определи обхватът на работа и др.
Изискванията за изпълнение на поръчката, критерият за оценка на офертите, тяхната валидност и съдържание, гаранцията за изпълнение на договора и изискванията за подаване на офертите са публикувани на електронните страници на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии www.mtitc.government.bg и на Оперативна програма "Транспорт" www.optransport.bg.

Facebook коментари