Петък, 01 Юли 2022 г.

Повече и по-сложни дела отчете въззивната инстанция на Окръжен съд-Силистра

Драстично увеличаване на търговските спорове показва годишният доклад на Варненския апелативен съд. Повече и по-сложни дела отчете въззивната инстанция на 6-те окръжни съдилища в Североизточна България

Апелативен съд – Варна отчете дейността си за изминалата 2021 г. Съдът възстанови нарушената по обективни причини в последните 2 години практика да представя годишния отчетен доклад публично. Събитието уважиха представители на окръжните и районните съдилища от апелативния район, Варненската адвокатска колегия, Икономическия и Варненския свободен университет.

Повишеното постъпление на дела, бързината на съдопроизводството и качеството на постановените съдебни актове председателят на Варненския апелативен съд изтъкна като резултат от отговорността, отдадеността и високата експертност на съдиите и съдебните служители. "Съдилищата в апелативния район имат показатели, сравними с практиката на най-добрите европейски съдилища. Работата им заслужава признание и висока оценка", категорична бе Ванухи Аракелян.
Затова, според нея ежедневната дейност на съдилищата трябва да се популяризира по достъпен начин, като част от битката за общественото доверие в съдебните институции.
Годишният отчетен доклад на Апелативен съд – Варна показва, че броят на постъпилите дела през 2021 г. се увеличава на 1801 при 1649 през 2020 г. Така всеки месец един съдия е получавал средно по над 6 нови дела. Най-много са търговските – 759, със 101 повече от предходната година. Следват гражданските – 603 при 553 за 2020 г. и наказателните - с едно повече от 2020 г. – 439.

Анализът на данните сочи, че макар все още да не могат да се достигнат стойностите от преди пандемията, хората постепенно се завръщат към нормалния си ритъм, което се отразява и на съдебните им спорове.

Средно месечно в Апелативен съд – Варна са свършвани по 145 дела срещу 133 за 2020 година, което е добър резултат по показателя "срочност".
За качеството пък съдим по резултатите от касационната проверка, а те показват повишени стандарти. 515 съдебни акта са били обжалвани пред Върховния касационен съд. Потвърдени и недопуснати до касационно обжалване са 335, което представлява 79%, при 72% за 2020г. и 77.6%, за 2019г. Тези данни свидетелстват за високото качество на постановените актове от съдиите в трите отделения на Апелативен съд - Варна. Изменени са 9,2% от актовете, а отменените са 10.85%, при 24% за 2020г. Най-добър е показателят на Търговското отделение с близо 87%, потвърдени актове.

Заместник-председателите на съда – Анета Братанова, Милен Славов и Янко Янков отчетоха резултатите на Търговското, Гражданското и Наказателното отделения, които ръководят. Запазва се тенденцията за увеличаване на делата с фактическа и правна сложност, което налага събиране на нови доказателства: гласни и писмени, изготвяне на експертизи. Това води до повече съдебни заседания.

Най-изявено е увеличението на търговските дела. От тях най-много – 69% са споровете по търговски сделки: застраховки, договори за кредит, изработка, продажба, лизинг, менителница, записи на заповед и чек.


В Наказателното отделение най-много – 30 са производствата за пътно-транспортни произшествия, причинили смърт или телесна повреда. Следват делата за убийства – 17. 14 са производствата за неплащане на данъци.

Гражданското отделение отчита повече свършени дела. Всеки от съдиите в него е приключил повече дела с решения и определения по същество, като броят на свършените дела надвишава този на постъпилите.

Facebook коментари