Неделя, 14 Април 2024 г.

Регистрираната безработица в област Силистра отново намалява през март

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м.март в област Силистра е 8,6%. Спадът на годишна база е с 1,8 п.п. Сравнено с края на февруари бележи намаление с 0,6 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през март 2022г. е 4,7%.

Регистрираните безработни от област Силистра (в бюрата по труда в Дулово, Силистра и Тутракан) в края на месец март са били 3934, което е с 538 по-малко от м.февруари и с 804 или с 17% по-малко в сравнение с година по-рано.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 28,7% /448/, следвана от Главиница – 22,1% /736/, Ситово – 19,7% /296/, Алфатар – 18% /179/, Дулово – 8,5% /827/, Тутракан – 6,9% /362/ и най-ниско в Силистра – 4,7% /1086/.

През м.март 2022 в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 435 безработни. Регистрирани са и 45 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

През м.март броят на започналите работа регистрирани безработни е 588, със 226 повече от февруари. Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: най-много са наети в сектора на селското, горското и рибното стопанство–36,1%, следвани от търговията–12,8%, преработваща промишленост-12%, държавно управление-9,2%, хотелиерството и ресторантьорството-6,4%, строителство-4,1% и др.

През февруари 83% от започналите работа са устроени в реалната икономика. Други 100 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места - 20 по програми за заетост и 80 по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).

Схемата "Заетост за теб" по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на общо 890 лица, като през март са сключени трудови договори с нови 56 безработни лица.

Facebook коментари