Неделя, 29 Май 2022 г.

Съветници гласуваха бюджета на община Силистра в размер на близо 62 милиона лева

На редовно заседание днес, 21.04.2022г., Общински съвет – Силистра гласува проекта за бюджет на Община Силистра.

Той бе приет с 26 гласа "ЗА", с допълнение, предложено от председателя на постоянната комисия по бюджет и финанси г-жа Денка Михайлова, в размер на 61 918 000 лева.

Гласувана бе докладна записка за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра.
Съветниците определиха размера на основната месечна работна заплата на кмета на Община Силистра и на кметове на кметства.
Те одобриха временна комисия за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Силистра с председател г-н Златко Куртев, секретар г-жа Мирослава Червенкова и членове г-н Хасан Алегбер, г-н Стелиян Стойчев и г-жа Иванка Ташева.
Останалите докладни записки от дневния ред бяха приети с решенията към тях. Те включват:
- Определяне на позицията на представителя на Община Силистра за участие в редовно неприсъствено общо събрание на Асоциацията по ВиК.
- Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии - собственост на Община Силистра за 2022г.
- Приемане на Отчет по изпълнението на 2021 г. на Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и за достигане на утвърдените норми в гр. Силистра.
- Приемане представените доклади за дейността на народните читалища на територията на Община Силистра за 2021г. и за изразходваните от тях средства по бюджета им.
- Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивен информационен център по зависимости за 2021г.
Специални гости на заседанието бяха деца и учители от ДГ "Роза", заедно с директора на градината г-жа Радосвета Николова, които поздравиха присъстващите за предстоящите празници и им подариха декоративни великденски яйца. Съветниците бяха поздравени и от лазарки от ДГ "Мир", село Айдемир. Председателят на Общински съвет – Силистра, д-р Мария Димитрова, изказа благодарност към децата и учителите и ги дари с лакомства.

Facebook коментари