Вторник, 24 Май 2022 г.

Насрочват конкурс за управител на силистренската сметосъбираща фирма

На 04.04.2022 г. изтича тригодишният договор за управление с Бойко Крумов на "Синева" ЕООД – общинско дружество със 100 процента общинско участие в капитала, сключен на основание Решение № 956 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с Протокол № 46 от 31.01.2019 г.

В чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (обн. ДВ бр. 79 от 8 Октомври 2019 г., изм. ДВ бр. 100 от 20 Декември 2019 г, изм. и доп. ДВ. бр. 85 от 2 Октомври 2020 г., изм. ДВ бр. 96 от 10 Ноември 2020 г ., изм. и доп. ДВ. бр. 11 от 9 Февруари 2021 г.) е разписано че всички органи на управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс. На основание чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, конкурсите се провеждат по публично оповестени правила, определени от общинския съвет при спазване на чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия. Управлението на едноличните дружества с ограничена отговорност се възлага с договор за управление, сключен между избрания с решението на Общински съвет управител и кмета на общината.

Във връзка с гореизложеното се предлага на Общинския съвет в Силистра да вземе решение на 31 март за обявяване на конкурс за възлагане управлението на «СИНЕВА» ЕООД.

Facebook коментари