Четвъртък, 22 Февруари 2024 г.

РИОСВ-Русе започва планови проверки за чистота на населените места в област Силистра

Експертите на РИОСВ-Русе започват проверките за чистота на населените места. От общо 22 общини на контролираната територия ще бъдат проверени приоритетно по план общо 66 населени места. Контрол ще бъде осъществен и в общините, за които са постъпили сигнали за замърсени терени или за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Проверките ще започнат в неселените места на областите Силистра и Разград.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) кметът на съотвената община отговаря за дейностите с битови и строителни отпадъци. В тези задължения попадат чистотата на населените места, организираното сметосъбиране и светоизвозване, разделното събиране на отпадъците, поддържане чистотата на общинската пътна мрежа и недопускане образуването на нерегламенитрани сметища.

Очаква се проверките да приключат до началото на август. При установени нарушения на разпоредбите на ЗУО срещу кметовете на общини ще бъдат предприети административно–наказателни мерки.

Facebook коментари