Петък, 01 Март 2024 г.

По-голям брой наблюдавани досъдебни производства и повече осъдени лица отчита Окръжна прокуратура в Силистра

Окръжна прокуратура-Силистра проведе своето годишно отчетно събрание на 25 март 2022 година в присъствието на г-н Митко Димитров - прокурор от Върховна касационна прокуратура, заместник – апелативният прокурор на Варна, председателите на Окръжен и Административен съд в Силистра, директорът на Областната дирекция на МВР, както и прокурорите от Окръжната прокуратура в града.

Административният ръководител на структурата Теодор Желев представи пред своите гости основните показатели за измината 2021 година, очерта тенденциите в работата на Окръжната прокуратура и зададе приоритетите в работата за настоящата 2022 година.
Прокуратурите от региона са наблюдавали общо 3346 преписки по следствен надзор за отчетния период. От тях решени са 96,41%, като минимален брой са решени извън едномесечния срок.

Запазва се тенденцията за увеличение в броя на наблюдаваните досъдебни производства през 2021 година – 2846, като за сравнение през 2020 година са били 2652. Окръжната прокуратура в Силистра е наблюдавала 159 от тях, а 2687 са наблюдаваните от Районната прокуратура. С 51 по-малко са наблюдаваните бързи производства за 2021 г. - 190.

Образуваните дела в съда за 2021 г. са 473, което бележи лек спад спрямо тези от 2020 година, когато са били 505. Обвинителните актове, внесени в съда, са 288, предложенията за споразумения - 83, и 98 - предложенията по чл.78а НК.
През 2021 г. от съдилищата в Силистренски съдебен район са решени 540 дела. Постановени са съдебни решения по 357 от внесените обвинителни актове. С постановяване на осъдителна присъда по тях са приключени 120 дела. Приключили със сключване на споразумение са 86 дела. С решение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание са решени 97 дела.

През изминалата година са получени за изпълнение влезли в сила присъди и определения срещу 499 лица, като ръстът в сравнение с предходната е с 48. Най-много те са за "лишаване от свобода" - 283, следвани от "пробация" – 58 лица. На 296 лица е наложена "глоба", а 116 лица са наказани с "лишаване от права".

В заключение бяха посочени основните насоки в работа през настоящата 2022 година. Окръжният прокурор Теодор Желев постави акцент върху активната работа на всички прокурори за повишаване качеството на тяхната дейност - изготвяне на законосъобразни, обосновани и мотивирани актове, професионално и активно участие в надзора на разследването и в съдебните заседания, засилване ролята на инстанционен надзор.

В работа на прокуратурата в региона и през настоящата 2022 година трябва да се осигури точното спазване на закона, недопускането на неоправдано забавяне в работата по преписките и делата, осуетяването на предпоставки за корупционни практики. Чрез възможностите на прокуратурата и при използване на законовите способи да се осигури активизиране на контролните органи и изпълнение от тяхна страна в максимален обем на нормативно определените им правомощия и задължения. Всички служители и прокурори в Окръжна прокуратура – Силистра ще работят за увеличаването на гражданската подкрепа за институцията и повишаване на общественото доверие в дейността й.

Facebook коментари