Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

Мая Димитрова: Продължава приема на заявления-декларации по чл. 16б

През 2022 г. продължава приема на заявления-декларации по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, съобщи за Общинско радио-Силистра Мая Димитрова, директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане"– Силистра.

Целевата помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес, най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.
Подадените в област Силистра заявления-декларации за отпускане на този вид целева помощ към 22.03.2022 г. са общо 87 броя. Отпуснатите помощи до момента са общо 65, в процес на обработка са 18 броя и 4 броя са с постановен отказ, поради това че не отговарят на изискванията. През 2021 г. подадените заявления-декларации са 250 броя, като от тях са отпуснати 222 броя, а отказаните са 28 броя.

С наредба №Н-19 от 2018 г. се определят условията и редът за ползване от страна на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като се освобождават от заплащане на една годишна винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил, допълни Димитрова.
Подадените в областта заявления-декларации за отпускане на винетен стикер до 22.03.2022 г. са общо 3 688 бр. Издадените до момента електронни винетки са общо 3 671, в процес на обработка са 11 броя и 6 броя са с постановен отказ, поради това че не отговарят на изискванията. През 2021 г. подадените заявления-декларации са 6 207 броя, като от тях издадените са 6 168, а отказаните са 39 броя, каза още Мая Димитрова.

Facebook коментари