Неделя, 03 Юли 2022 г.

Днес от 9.30 часа трябва да започне редовното заседание на Общинският съвет на Силистра

Днес на 21 март от ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Силистра. То трябва да започне в 9.30 часа. В дневния ред са залегнали 26 точки, като към тях ще бъдат добавени още 9 допълнителни. В основния дневен ред са следните точки:

1. Връщане на Решение № 1539 от Протокол № 46 от 17.02.2011 г. по докладна записка – Приемане на отчета за касовото изпълнение и извънбюджетни сметки и фондове на Община Силистра за 2010 година.
Връща: Областният управител
2. Връщане на Решение № 1544 и № 1545 от Протокол № 46 от 17.02.2011 г. по докладна записка – Създаване на търговско дружество "Общински имоти" ЕООД и Създаване на търговско дружество "Общински имоти" ЕООД
Връща: Областният управител и Внася: Кметът на общината
3. Връщане на Решение № 1546 от Протокол № 46 от 17.02.2011 г. по докладна записка – Поемане на общински дълг чрез изискуеми общински гаранции за изпълнение на договор за безлихвен заем, предоставен от ПУДООС.
Връща: Областния управител
4. Връщане на Решение № 1549 от Протокол № 46 от 17.02.2011 г. по докладна записка – Промяна на предназначението на зелени площи за създаване на устройствена основа за изграждане на канализационни помпени станции във връзка с изграждането на Пречиствателна станция за отпадъчни води.
Връща: Областния управител
5. Частична промяна на транспортната схема на община Силистра и откриване на процедура за провеждане на конкурс за разпределение и възлагане на автобусни линии.
Внася: Кметът на общината
6. Осигуряване на участие на ученици в Държавни първенства и турнири /6 000 лв. за ОСУ "Дръстър"/.
Внася: Петър Димитров, общински съветник
7. Отпускане на средства за награждаване на Златко Цвятков.
Внася: Кметът на общината
8. Приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове.
Внася: Кметът на общината
9. Допълнение на Наредбата за реда за придобиване на правото на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
Внася: Кметът на общината
10. Промени в приложението към решение № 1511 от 27.01.2011 г. за приемане на Програма за управление.
Внася: Кметът на общината
11. Придобиване собствеността на общински жилища, находящи се в кв. "Каро" на с. Калипетрово от обитателите им.
Внася: Кметът на общината
12. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /язовир в с. Брадвари/.
Внася: Кметът на общината
13. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост /част от фоайето на бившия Младежки дом за кафе апарат/.
Внася: Кметът на общината
14. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост /бюфет в ОУ "Отец Паисий"/.
Внася: Кметът на общината
15. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост /офис помещения на първи етаж в сградата на кметството в с. Айдемир – БТК; КТ "ИСТЪР"/.
Внася: Кметът на общината
16. Отдаване под аренда на земеделска земя в землището на с. Срацимир.
Внася: Кметът на общината
17. Одобряване на Подробен Устройствен План /ПУП – за изграждане на склад за земеделска техника и инвентар/.
Внася: Кметът на общината
18. Одобряване на споразумение за партньорство между Община Силистра и "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра за изпълнение на проект "Изграждане на Районна ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Силистра".
Внася: Кметът на общината
19. Поемане на общински дълг чрез изискуеми общински гаранции /записна заповед, проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Силистра"/.
Внася: Кметът на общината
20. Изменение и допълнение на Правилниците за организацията и дейността на Общинско предприятие "Регионално депо за битови отпадъци – Силистра", Общинско предприятие "Обреди", Общинско предприятие "Общински пазари" и Общинско предприятие "Жилфонд".
Внася: Кметът на общината
21. Изменение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
Внася: Кметът на общината
22. Одобряване на доклада за изпълнение на програмата за реализация на Общинския план за развитие през 2010 г.
Внася: Кметът на общината
23. Приемане на Отчета за дейността на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги за 2010 година и План за работата на Съвета за 2011 година.
Внася: Кметът на общината
24. Опрощаване на задължения на Росица Иванова Фучиджишева-Колева.
Внася: Константин Стоилов, общински съветник
25. Опрощаване на задължения на Гюнгюр Ахмед Дауд.
Внася: Константин Стоилов, общински съветник
26. Изказвания и питания

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ

ОТ КМЕТА

* Определяне на нов член на Постоянната комисия по търговия при Община Силистра.

* Отпускяне на персонална пенсия от Министерски съвет /Виктория Стелиянова Великова/.

* Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Силистра.* Одобряване на Подробен Устройствен План ПУП – парцеларен план за трасе на тласкател от канализационна помпена станция 2 в ПИ № 66425.514.83, кв. 1 по плана на гр. Силистра до обща ПСОВ – с. Айдемир, Община Силистра.


* Одобряване на Подробен Устройствен План ПУП – за създаване на устройствена основа за изграждане на търговски обект в ПИ № 00895.118.17 в землището на с. Айдемир, Община Силистра.

* Одобряване на Подробен Устройствен План ПУП – план за застрояване за ПИ № 053033 в землището на с. Смилец, Община Силистра.


* Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост /офиси в т. н. "Дом на учителя"/.

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

* Избор на изпълняващ длъжността кмет на с. Смилец.


ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Facebook коментари