Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Община Силистра започва да освобождава публичните пространства от изоставени автомобили

Община Силистра призовава всички граждани, които имат излезли от употреба моторни превозни средства следва доброволно да ги преместят от тротоари, площадки, улици и открити обществени паркинги.

Съгласно общинската "НАРЕДБА за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра", предстои да бъдат извършени действия за преместване на излезли от употреба МПС, с цел предотвратяване замърсяване на околната среда и освобождаване на улични платна, тротоари и паркинги.

Действията ще бъдат извършени под контрола на комисия, назначена от Кмета на Община Силистра.

Неотговарящите МПС на изискванията на "НАРЕДБА No I - 45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства" и "НАРЕДБА No H - 32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства", в случай че се намират върху терени - държавна или общинска собственост, ще се преместват принудително и ще се предават на площадка за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване, или техните собственици следва да ги съхраняват в имоти частна собственост или доброволно да ги предадат за разкомплектоване, като същите са длъжни и да не допускат замърсяване с отпадъци от тях.

При неизпълнение в установените срокове на предписанието за преместване на МПС-тата, на собствениците се съставя Акт за установяване на административно нарушение. МПС-то се премества принудително на площадка за събиране и временно съхраняване, собственост на "НАДИН 22" ЕООД, гр. Силистра, сключило договор с Община Силистра.

В случай, че собственикът на ИУМПС не го потърси в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на прибирането му, същото се разкомплектова, а разходите за транспорт и престой в базата на дружеството, са за сметка на собственика.

Facebook коментари