Неделя, 29 Май 2022 г.

Предстоящо заседание на Общински съвет - Силистра

Утре на 24 февруари ще се проведе второто за година редовно заседание на местния парламент в Силистра.

Две решения на общинския съвет връща областният управител Катя Кръстева, те са предвидени за разглеждане в дневния ред.
Председателят на съвета д-р Мария Димитрова внася докладна, касаеща отчет на дейността на съвета и комисиите към него за втората половина на миналата година.

Кметът д-р Найденов внася докладна разглеждаща сключване на предварителен договор с "Дръстър инженеринг" ЕООД за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Както и ДЗ с вх. № 1806: Сключване на предварителен договор със ЗК "Златно зърно" за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Сключване на предварителен договор с ЕТ "Агрогард – Янка Сабанова" и "Добруджанска земя" ООД за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

Една от докладните разглежда, както и продажбите на общинско жилище, находящо се в с. Айдемир, ж.к. "Юг" № 13, етаж 11 (жилищен), апартамент № 74, на наематели, настанени по административен ред., в това число и продажба на общинско жилище, находящо се в с. Айдемир, ж.к. "Север" № 53, етаж 5 (жилищен), апартамент № 15, на наематели, настанени по административен ред. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 226, вх. Б, етаж 4 (жилищен), апартамент № 21, на наематели, настанени по административен ред. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Силистра, ул. "Кап. Кръстев" № 15, етаж 2 (жилищен), апартамент № 13, на наемател, настанен по административен ред.

Предоставяне на свободни общински пасища и мери за стопанската 2022-2023 година, приемане списъците на имотите за общо и индивидуално ползване, годишния план за паша и определяне правила за ползване на общински пасища и мери.

Приемане на Отчета за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Силистра за 2021 г.

Одобряване на Подробен Устройствен План /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за създаване на устройствена основа за изграждане на външно кабелно ел. захранване на ПИ с идентификатор 00895.506.90 по КК и КР на с. Айдемир, УПИ XXVII 41 за пристанище и друг вид производствен складов обект, кв. 17 по плана ПЗ "Запад ".

Одобряване на "Изменение на Подробен Устройствен План /ПУП/- Парцеларен План /ПП/ за изграждане на водопроводно октлонение за ПИ с идентификатор 06032.53.131 по КК и КР на с. Брадвари, Община Силистра".

Одобряване на "Изменение на Подробен Устройствен План /ПУП/– Парцеларен План /ПП/ за изграждане на разпределителен водопровод от ВВМ на с. Смилец до РВШ в ПИ с идентификатор 67526.13.2 по КК и КР на с. Смилец, Община Силистра".

Одобряване на "Изменение на Подробен Устройствен План /ПУП/ – Парцеларен План /ПП/ за изграждане на сградно водопроводно отклонение за захранване на птицеферма в ПИ с идентификатор 67526.58.53 по КК и КР на с. Смилец, Община Силистра".

Facebook коментари