Понеделник, 24 Юни 2024 г.

Кооперация "Косара - 92": Покана за общо събрание

УС на ЗК "Косара - 92" Ви кани да присъствате на годишно-отчетно изборно събрание на основание чл.25,ал.1 от Устава на Кооперацията, което ще се проведе на 19.03.2022 год. /събота/ от 9.00 часа в салона на Читалището на с. Косара.

Събранието ще се проведе при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на решения на УС за отписване на членове на кооперацията.

2. Обсъждане и одобрение на отчета за управлението на ЗК за едногодишната и дейност.

3. Одобряване отчета за дейността на КС.

4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2021 год.

5. Освобождаване на председателя на ЗК и членовете на УС и КС при ЗК.

6. Избор на председател на Земеделската кооперация.

7. Избор на УС и КС на земеделската кооперация.

8. Текущи.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и същата дата, съгласно чл.17, ал.2 от ЗК.

Независимо от броя на присъстващите член кооператори.

Facebook коментари