Петък, 01 Юли 2022 г.

Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на шеф на Административен съд –Силистра

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на Административен ръководител-председател в Административен съд –Силистра, поради изтичащ мандат на досегашния председател съдия Маргарита Славова.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в 9 органи на съдебната власт. Поради изтичащ мандат, предстои избор на председатели в Административен съд – София-град, както и на административните съдилища във Враца, Ловеч, Русе, Шумен, Видин, Сливен, Търговище и Силистра.

Предложения за назначаване на административни ръководители в съответния орган на съдебната власт могат да се правят в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в "Държавен вестник". Документите се подават в администрацията на ВСС, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на ВСС – vss@vss.justice.bg или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на ВСС – гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 12.

Facebook коментари