Неделя, 29 Май 2022 г.

Общински съвет - Силистра заседава за първи път през 2022 година

Вчера в Силистра се проведе първа сесия на Общински съвет-Силистра за 2022г.

Общо 16 точки разгледа Съвета на своето заседание.

Кметът на Община Силистра внесе докладна относно изменение на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра, както и утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Силистра.

Приет бе правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаване на раждаемостта на територията на община Силистра.

Отчет за дейността на Общински фонд "Здраве" през 2021 г. и депозиране на предложение за необходимите средства за дейността на Фонда през 2022 г., гласеше докладна внесена от д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет - Силистра. Ще бъде разгледана и докладна, относно увеличаване числеността на Домашен социален патронаж, промяна в числеността на Общинско предприятие "Дръстър", както и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Общинското ръководство на ПП "ГЕРБ".

Facebook коментари