Четвъртък, 08 Декември 2022 г.

До края на месеца обсъждат бъдещите цели пред защитена зона Сребърна

До края на месеца обсъждат публично специфични природозащитни цели за Защитена зона BG0000241 Сребърна.

Специфични и подробни са природозащитни цели за защитената зона от екологичната мрежа "Натура 2000".

МОСВ публикува за обществено обсъждане такива цели за 86 защитени зони. Те са разработени от експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Специфични природозащитни цели за типовете природни местообитания и за видовете, обект на опазване в зоната на Сребърна включват растения - 1 вид, безгръбначни животни - 7 вида, риби - 15 вида, земноводни и влечуги - 6 вида, бозайници - 5 вида и 105 вида птици.

Обсъждането е до 31.01.2022 г. и целите са публикуване ТУК.

снимка: Яна Райнова

Facebook коментари