Вторник, 05 Юли 2022 г.

Обявиха конкурс за младши съдия в Силистра

Обявиха конкурс за младши съдия в Окръжен съд - Силистра.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) обяви конкурс за общо 39 места за младши съдии в 20 окръжни съдилища.

Най-много места са в Софийския градски съд – 12, четири са във Варна, три в Пловдив, по две са в Бургас, Пазарджик и Софийския окръжен съд и по едно в окръжните съдилища в Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Перник, Силистра, Сливен, Стара Загора, Хасково и Шумен.

Тепърва ще станат ясни мястото, датата и часът за провеждане на писмения изпит.

След като решението на СК на ВСС бъде обнародвано в Държавен вестник, кандидатите ще имат 14 дни, за да подадат заявление за участие в конкурса.

Към него трябва да приложат подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право"; завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова или служебна книжка или друг документ, който удостоверява стажа по чл. 164 от ЗСВ; попълнен въпросник по образец, изготвен от СК на ВСС във връзка с притежаваните нравствени качества; мотивационно писмо; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

Конкурсът се състои от два етапа – писмен и устен изпит.

На писмения изпит, който е анонимен, се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания, чрез решаване на казус в съответния правен отрасъл, както и знанията по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека чрез тест.

До втория етап – устния изпит, се допускат кандидатите, получили оценка не по-ниска от много добър "4,50" на казуса и не по-ниска от много добър "4,50" на теста.

Facebook коментари