Вторник, 24 Май 2022 г.

Област Силистра приключи 2021 година с рекордно ниска безработица

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в областта остава на рекордно ниско ниво от 8,6%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Спадът на годишна база е с 1,4 процентни пункта. Сравнено с края на ноември 2021 г. равнището на безработица се запазва.

Равнището на регистрираната безработица в страната през декември 2021г. е 4,8%.

Регистрираните безработни през месеца в бюрата по труда от област Силистра (Силистра, Дулово и Тутракан) са 3930, което е с 44 лица повече отколкото през м.ноември. На годишна база се наблюдава намаление с 642 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 28,2% /439/, следвана от Главиница – 22,1% /739/, Ситово – 22% /331/, Алфатар – 19,5% /168/, Дулово – 8,7% /842/, Тутракан – 7,3% /380/ и Силистра –4,4% /1031/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 626 безработни лица. Освен тях, други 11 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения.

През м.декември броят на започналите работа регистрирани безработни е 462, като от тях най-много са наети в сектора на търговията-23%, следвани от преработващата промишленост – 7,8 %, хотелиерство и ресторантьорство – 5,7%, строителството - 5,4%, държавното управление – 43,4%, селското стопанство – по 3,5% и др.

В реалната икономика са устроени 51% от започналите работа през месеца.

През месец декември на субсидирани работни места са били назначени общо 228 безработни лица от рисковите групи –80 по програми и мерки за заетост и 148 по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 1546 лица, като през ноември т.г. са сключени трудови договори с нови 77 безработни.

Facebook коментари