Събота, 10 Декември 2022 г.

Процедура по ЗООС във връзка с инвестиционно предложение в землището на село Айдемир и Промишлена зона "Запад" гр. Силистра

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Фирма "МАРЛИН" ЕООД (със седалище и адрес на управление: гр.Силистра, Ул."Патриарх Дамян" № 2, вписано в Търговския регистър с ЕИК 118579431, представлявано от Добра Стоянова Коева) уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за проектиране на:

"Подробен устройствен план - Парцеларен план за създаване на устройствена основа за изграждане на външно кабелно ел. захранване на обект: "Складова база за съхранение на зърно", находящ се в ПИ № 00895.506.90 по КККР на с. Айдемир, УПИ XXVII¬41 – за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв.17 по плана на Промишлена зона "Запад" – гр. Силистра и изграждане на Външно кабелно ел. захранване на същия обект."

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Силистра, кметство с.Айдемир или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард", № 20, пощенски код 7000.

Facebook коментари