Събота, 19 Септември 2020 г.

Административен съд обяви за незаконно актуализирането на бюджета на Ситово със задна дата

Административен съд–Силистра отмени, като незаконосъобразно, решението на Общинския съвет в Ситово (решение № 57/ 26.10.2010 г. в частта му по т.2,) за актуализация на общинския бюджет на Община Ситово за третото тримесечие на 2010 г, информираха от областната управа.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Р България, в 14- дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
Делото бе образувано по жалба на Областния управител д-р Владимир Янков, с която той оспори решението. Мотивите: 1) не е спазен Закона за общинския бюджет (ЗОБ) и по-точно редът, определен с чл.18 от ЗОБ и 2) при приемане на обжалваното решение не е спазен срокът, предвиден от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет (ЗИДЗДБ) за 2010 г, на Р България (и по-конкретно - §18, ал.3 ), който е 30 дни от приемането на ЗИДЗДБ.

Подробностите:
Актуализация на бюджета на Община Ситово към третото тримесечие е приета, както следва: по разходната част: от 3 080 765 лв. се завишава на 3 167 694 лв. По приходната част, корекцията е същата – от 3 080 765 лв. се завишава на 3 167 694 лв.
По време на делото, Съдът е установил, че при приемане на актуализацията на общинския бюджет, са допуснати съществени нарушения на Закона за общинския бюджет (ЗОБ), водещи до отмяна на обжалваното решение. То (решение № 57) представлява изменение на общинския бюджет през текущата година, което, съгласно чл.18 от ЗОБ, следва да се извърши по начина, по който е приет. В чл.11 от ЗОБ е предвидена една усложнена процедура, която следва да бъде спазена при приемане първоначалния общински бюджет, което пък трябва да стане в 45-дневен срок след приемане на държавния бюджет (чл.12 от ЗОБ). По силата на чл.11, ал.6 от ЗОБ, кметът на общината предоставя проекта за бюджет за публично обсъждане от местната общност. Това става чрез средствата за масово осведомяване, и то - в 7-дневен срок преди датата, определена за обсъждането му. Редът за публичното обсъждане се определя от общинския съвет, като за постъпилите предложения се съставя протокол, който става неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му от кмета на общината в общинския съвет. Тази процедура не е спазена при актуализиране на бюджета, което прави взетото решение незаконосъобразно.
На следващо място – с приемане на ЗИДЗДБ (обнародван в ДВ бр. 56 /23.VІІ. 2010 г., в § 18 ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби), е постановено: "В срок от 30 дни от обнародването на този закон, общинските съвети приемат произтичащите от този закон промени в общинските бюджети". Срокът, до който Общински съвет-Ситово е следвало да актуализира общинския бюджет е до 27.08.2010 г., (предвид това, че обнародваният закон в ДВ влиза в сила 3 дни след обнародването, ако в закона не е казано друго). Обжалваното решение е прието на 26.10.2010 г., тоест 2 месеца след указания в закона срок. И на това основание, Съдът счита, че решението е незаконосъобразно, постановено е в противоречие със закона и следва да се отмени.

Facebook коментари