Сряда, 10 Август 2022 г.

Незаконна гола сеч в горите на ДЛС "Каракуз" и община Силистра

В периода от 08.11-13.11.2021 г. в отдел 1071-ви в горски масив "Казимирска кория", землище с. Казимир, общ. Силистра са констатирани незаконно изсечени над 200 дървета с дебелина на ствола над 60 см., от дървесните видове цер, габър, липа, ясен, мъждрян, съобщава сайта bglov.com.

Обезлесената площ е с размер близо 9 дка., "гола сеч" видима и от дрон.

В регистъра на ИАГ няма данни за издадено разрешително в този отдел, в които горския масив е собственост на Община Силистра/частна общинска собственост/ както и публично държавна, стопанисвана от ДЛС-Каракуз.

Facebook коментари