Четвъртък, 20 Януари 2022 г.

Областната администрация и народния представител Стефан Господинов представиха целите които си поставят през 2011 година

Целите на областна администрация-Силистра за 2011 г. представи днес (07.03.2011 г., понеделник) пред журналисти, областният управител д-р Владимир Янков. На срещата с медиите, провела се в заседателната зала на администрацията, присъстваха и заместниците на д-р Янков - Денка Михайлова и Тодора Цонева, както и народният представител Стефан Господинов, заради съществения му принос в осъществяването на координацията между областната и централната администрация в работата по важни за силистренска област инициативи и проекти.
22 конкретни задачи са в полезрението на областната администрация, съобщи д-р Янков и уточни, че те са част от мащабните цели, които бяха декларирани още в началото на мандата на Областния управител през 2009 г.
Условно, могат да се разделят в три направления – стратегически цели, цели с местно значение и укрепване на административния капацитет. Сред тях са:
- Най-амбициозната дългосрочна цел - изграждането на Дунав мост III при Силистра-Кълъраш. Усилията на Областния управител и екипа му, синхронизирани от народния представител Стефан Господинов с министерствата на регионалното развитие и на транспорта и съобщенията, доведе до включването на проекта в "Дунавската стратегия’’ и обявяването му за Проект с национално значение.
Работата по този проект продължава и през тази година.
- Проектиране на първокласен път I-7. Силистра-Шумен-Ямбол-Лесово /Източен Балкански коридор. Модернизацията на този път не е в националните приоритети до 2020 г., но предвид полезността и практичността му, усилията са насочени към превръщането на направлението Силистра-Лесово в приоритетно. Крайният резултат трябва да води до изграждане на съвременна инфраструктура, реализираща геостратегическото местоположение на Област Силистра.
- Възстановяването на помпена станция "Малък Преславец" (община Главиница. Доизграждане на поливната система. Тя е част от стратегическата цел за развитие на аграрния сектор, клъстер "Храни" и туризъм, заложена в стратегията за развитие на област Силистра 2005-2015 г.
Областният управител си е поставил амбициозната задача тази година да бъде основополагаща за възстановяване на поливното земеделие в североизточна България. Възползвайки се от даденостите на областта – не индустрия а био-земеделие и туризъм.
- Брегоукрепване чрез изграждане на 800 метра кейова стена по р. Дунав. Тази задача вече е част от Националната програма за пристанищата за обществен транспорт (2006-2015 г.) и е стратегически приоритет I от стратегията за развитие на област Силистра (2005-2015 г.)
Очакваният резултат от изпълнението й е създаване на единна брегоукрепваща стена покрай град Силистра, която ще спомогне за доизграждане на останалата брегова, промишлена, търговска, транспортна и пристанищна инфраструктура.
- Газификация на общини от Област Силистра. Изграждане на газопровод от Добрич до Силистра. Налице е "пътна карта" с всички дейности и стриктни срокове за изпълнението им. Приключили са отчуждителните процедури. През 2011 г трябва да започне изграждането на газопровода.
- Урбанизиране на дунавския бряг. Стратегическата цел е да се подобри транспортната инфраструктура и жизнената среда.
- Преброяването на населението на област Силистра е сред целите, които са реализирани. То е от изключително важно значение, тъй като ще се установи каква е фактическото демографско състояние на област Силистра, а от там – ще могат да се дефинират ясни задачи, в зависимост от точно установени потребности и да се търсят решения на конкретни проблеми.
- Дейности по енергийната ефективност. Цели се оптимизиране на енергийното потребление, енергийно спестяване и намаляване на енергийната интензивност на единица брутен вътрешен продукт.
- Изграждане на резервен далекопровод ВЛ 110 кw Тутракан–Малък Преславец-Силистра. Цели се гарантиране на надеждно електрозахранване в Област Силистра. Доизграждане на електропроводната мрежа
- Една от най-важните задачи за самата администрация е "Ефективното управление и опазване на държавната собственост".
Сред целите, свързани с повишаване на административния капацитет са и "Разширяване на обхвата на публичната информация за дейността на областна администрация", "Изграждане на вътрешна административна информационна и комуникационна инфраструктура, в съответствие с националната политика за електронно управление", "Електронна област Силистра – подобри условия за гражданите и бизнеса", "Усъвършенстване на системата за финансово управление и контрол в областна администрация Силистра".
Дейностите по реализация на заложените цели ще бъдат своевременно оповестявани.

Целите на областна администрация-Силистра за 2011 г, връзката им със стратегически документи, конкретните дейности по тях, сроковете на изпълнение, очакваните резултати, индикаторите за текущо и целево състояние са публикувани на електронната й страница, на адрес: www.ss.government.bg, в секция "Цели и отчети", подсекция "Цели", със заглавие "Цели 2011".

Facebook коментари