Петък, 20 Май 2022 г.

Община Силистра подписа договор за Обществена трапезария за още една година

Община Силистра подписа Договор № РД 04-99/21.12.2021 г. с Фонд "Социална закрила" към МТСП за предоставяне на социалната услуга "Обществена трапезария" през 2022 година.

Финансирането на дейностите в размер на 119 040 лв. е по Целева програма "Обществени трапезарии" на Фонд "Социална закрила", по реда на чл. 27, ал.11 т.2 от Закона за социално подпомагане.

За Община Силистра са одобрени 150 потребители.

Лицата, които могат да кандидатстват за получаване на топъл обяд трябва да бъдат от следните целеви групи:

1.Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2.Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

3.Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

4.Скитащи и бездомни деца и лица;

5.Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

6.Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка - поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Срокът за предоставяне на социалната услуга "Обществена трапезария" е в работните дни от м.януари до края на м.декември 2022 г.

Топлият обяд включва приготвяне и предоставяне на храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Лицата, желаещи да ползват услугата, подават Заявление - Декларация /Приложение № 5/ в деловодството на община Силистра от 22.12.2021 г.


Образец на Заявлението-Декларация може да се разпечата от ТУК.

Кандидат-потребителите ще бъдат проверявани за съответствие с целевите групи.

С одобрените потребители ще се подпишат договори.

Facebook коментари