Неделя, 26 Юни 2022 г.

Продължават дейностите по проект «Мисията продължава» в Силистра

В периода 17-19.12.2021 г. Община Силистра, отдел «Образование и младежки дейности», организира обмяна на опит в изнесена работна среда на тема: "Форми на сътрудничество с родителите". Дейността е по проект "Мисията продължава", финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.20-2021, Договор № БС – 33.20-3-002/ 22.10.2021г. Проектът стартира в края на м. октомври и е с продължителност 9 месеца.

В обмяната на опит участваха 20 педагогически специалисти от училищата – партньори по проекта – ОбУ «Св.Кл.Охридски», с. Проф.Иширково, ОУ «Св.св.Кирил и Методий», с. Брадвари, ОУ «Отец Паисий», гр. Силистра и ДГ «Радост», с. Йорданово. В рамките на 3 дни учителите споделяха използваните в практиката иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, работата в хетерогенна среда и методите за подпомагане социалната интеграция на деца/ученици с различен етнос. Целта бе да се подобрят компетентностите на педагогическите специалисти за работата със семействата и мотивиране за сътрудничество. Модератор на дискусиите бе Елка Йорданова, психолог в ОУ «Отец Паисий». Участниците оцениха високо събитието, което им даде възможност за споделяне, обсъждзане, мотивиране и насочване към нови и разнообразни подходи в ежедневната работа.

Отчетена бе и необходимостта от нови, подобни семинари.

Обмяната на опит се проведе в гр. Велико Търново, което позволи участниците да се запознаят със забележителностите на старата столица.

Facebook коментари