Вторник, 29 Септември 2020 г.

Областният управител върна 4 решения на Общински съвет-Тутракан, включително и за заема за болницата

При осъществяване на контрол за законосъобразност на решенията от Протокол № 61 от 17.02.2011 г. от проведено заседание на Общински съвет Тутракан, областният управител д-р Владимир Янков установи незаконосъобразност, при вземане на 4 решения:
Решение № 791 на Общински съвет-Тутракан, относно актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 31 декември 2010 г. Решението е прието на основание чл.21, ал.6 от ЗМСМА, чл.25, ал.5 от ЗОБ и във връзка с Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
Областният управител връща за преразглеждане това решение, като се основава на факта, че "в чл.25 от ЗОБ, ал.5 не съществува т.е. липсва основание за приемане на посоченото решение.

Решение № 792, относно актуализиране на бюджет 2010 г., във връзка с актуализация на Поименния списък за капиталовите разходи. Решението е прието на основание чл.21, ал.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ и чл.38, ал.2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
Мотиви на Областния управител за връщане на решението: Бюджетната година съвпада с календарната година и е с продължителност от 1 януари до 31 декември на текущата година. Актуализацията на бюджета на Община Тутракан се прави в нарушение на чл.18 от ЗОБ, който гласи: "Общинският бюджет се изменя през текущата година по начина, по който е бил приет". Общински съвет Тутракан не следва да приема решение за актуализация на бюджета за 2010 г. след като е изтекла 2010 г.

Решение № 793, относно актуализиране на бюджет 2010г. – преместване на кредити от функция във функция в частта на разходите с общински характер. Решението е прието на основание чл.21, ал.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ и чл.38, ал.2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
Мотив на Областния управител: Казаното за решение № 792 важи и за това решение.

Решение №796, относно кредит за МБАЛ – Тутракан. Решението е взето на основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА. То гласи: "Общинският съвет в град Тутракан възлага на кмета на община Тутракан да изготви необходимите документи за кандидатстване и получаване на кредит, в размер на 100 000 лева за МБАЛ-Тутракан."
Мотив на Областния управител, за връщане на това решение: Кредитът представлява по съществото си дълг, който се поема от общината по определен ред, регламентиран в Закона за общинския дълг. Общински съвет-Тутракан не е определил какъв дълг иска да поеме и не е спазил процедурата за поемането му, описана в ЗОД.
Ето защо, на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, Областният управител връща за ново обсъждане Решения с №№№№791, 792, 793, 796 от Протокол № 61/17.02.2011 г. на Общински съвет Тутракан.

Facebook коментари