Четвъртък, 01 Октомври 2020 г.

Областният управител д-р Янков е новият председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Областният управител на Силистра д-р Владимир Янков е новият председател на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), информираха от областната управа.
Първото заседание на Регионалния Областният управител на Силистра д-р Владимир Янков е новият председател на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР). съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), в обхвата на който се включват областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, се проведе на 20 ноември 2008 г. под председателството на на областния управител на област Русе (той бе с мандат от 01.01. 2009 г. до 30.06. 2009 г.). Тогава, след проведен жребий, бе определена следната последователност на ротация на останалите области, включени в обхвата на СЦР:
● област Разград: 01.07.2009 г. – 31.12.2009 г.;
● област Велико Търново: 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г.;
● област Габрово: 01.07.2010 г. – 31.12.2010 г.;
● област Силистра: 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г.

Първото заседание, под председателството на областния управител д-р Владимир Янков, е планирано да се проведе на 31 март 2011 г. в Oбластна администрация-Силистра. Д-р Янков се срещна (преди дни) със секретаря на Регионалния съвет за развитие на СЦР Юзлям Камберова, за да обсъдят проекта за дневен ред на заседанието. Акцент в него ще бъдат резултатите от междинните оценки за изпълнение на Регионалните планове за развитие на областите от Северен Централен район и актуализираните документи за изпълнение на Стратегията за развитие в тях.
Като ротационен председател на Регионалния съвет за развитие, областният управител на Силистра запазва и председателския си пост в Постоянния комитет за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Допълнителна информация:
Функциите на Регионалния съвет за развитие са нормативно уредени със Закона за регионално развитие (ЗРР) и Правилника за прилагане на закона за регионално развитие (ППЗРР) .
Регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния район от ниво 2 (чл. 18, ал. 2 от ЗРР).
По-важни решения, взети на проведените заседания на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР):
● Актуализиране състава на РСР на СЦР и определяне на нови представители в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС (след проведените парламентарни избори на 5 юли 2009 г. и настъпилите промени в структурата на изпълнителната власт);
● Одобряване на два важни стратегически документа - Стратегически дневен ред за дейността на РСР до 2013 г. и Стратегия за организационно развитие на административните структури и звена, свързани с дейността на РСР до 2013 г.;
● Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на регионалния план за развитие на СЦР за 2009 г.;
● Одобряване Проекта на актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2010-2013 г.;
● Представяне на резултатите от междинната оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005–2015 г.
● Представяне на Стратегия "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с акцент върху бъдещото развитие на района в контекста на стратегическия документ;
● Информация от представителите на управляващите органи на оперативните програми – членове на РКК към РСР на СЦР относно операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаещи Северния централен район.
На снимката областния управител д-р Владимир Янков и секретаря на Съвета Юзлям Камберова, по време на първата им среща, при която д-р Янков е в качеството си на председател на Съвета.

Facebook коментари