Петък, 29 Май 2020 г.

Фондация "Съпричастие" – Клон Силистра обявява конкурси за свободни работни места - срок за подаване на документи 15.03.2011 г.

Във връзка с изпълнението на проект «Независимост........, увереност..........., мобилност.........!»
с Договор BG051PO001-5.2.06-0021-C-0001, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България


Фондация "Съпричастие" – Клон Силистра обявява конкурс по документи и събеседване за следните длъжности:

1. Социален работник – на трудов договор
2. Шофьор - на трудов договор
3. Диспечер - на трудов договор.
4. Психолог - на граждански договор

Фондация "Съпричастие" – клон Силистра търси да назначи "ОБУЧИТЕЛ – КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ" на граждански договор за провеждането на семинар "Как да си намеря работа - мобилизиране, изграждане и придобиване на преносими умения у хората с увреждания", във връзка с изпълнението на проект "Независимост...увереност...мобилност!"


Срок за подаване на документи за всички позиции в двата конкурса: до 16:00 часа на 15 Март 2011 год. При изпращане по пощата важи датата на получаване.

Документите се подават по електронен път на e-mail: empathy_ss@abv.bg или на адрес: 7500 гр. Силистра, бул. Македония № 61 - Фондация "Съпричастие" – Клон Силистра – За проект «Независимост........, увереност..........., мобилност.........!»с Договор BG051PO001-5.2.06-0021-C-0001. Приема се само пълен комплект документи в запечатан плик (или сканирани - по електронен път). Задължително напишете върху плика (или в полето "относно" при изпращане по електронен път) текста "За проект с Договор BG051PO001-5.2.06-0021-C-0001.,

Документи могат да се подават и на място на изпълнение на проекта:

гр. Силистра, ул. Македония № 61 - Фондация "Съпричастие" – Клон Силистра
Всеки кандидат представя:
• Заявление за кандидатстване за работа;
• Автобиография;
• Документи за завършено образование, квалификации и правомощия.

Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на събеседване!

Facebook коментари