Събота, 03 Юни 2023 г.

Областната комисия одобри построяването на нов паметник в Гарван и ремонта на този в Нова Черна

В заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областна комисия "Военни паметници" на област Силистра с участието от страна на държавната институция на Ели Тодорова – областен управител на област Силистра, председател на областна комисия "Военни паметници", и на Ивелин Ников – служител по сигурността на информацията в Областна администрация Силистра и секретар на Областната комисия "Военни паметници", както и на членове на комисията от различни общини и институции.

Комисията бе свикана за разглеждане на въпроси по предварително разпространен дневен ред, включващ темите: разглеждане на предложение от Инициативен комитет относно изграждане на паметник на загиналите и участниците във войните от село Гарван, община Ситово, област Силистра, и съответно даване на становище и изпращане за съгласуване до Министъра на отбраната; разглеждане на постъпили предложения за ремонт на паметници в лошо състояние на териториите на общините от област Силистра, за което се дава също становище за евентуално финансиране, и др.

Еда Самиева, заместник на кмета на община Ситово, представи предложението от Инициативен комитет относно изграждане на паметник на загиналите и участниците във войните от село Гарван, община Ситово, област Силистра. На комисията са представени всички необходими документи: предложение, решение на Общински съвет Ситово за даване на съгласие, количествено-стойностни сметки за строителна и художествена част на паметника, графичен идеен проект, скица на общинския имот, предоставен за изграждането на паметника, както и списък на загиналите във войните. На въпрос от нейна страна относно подадено през 2020 г. искане за финансиране за допълване на паметника на загиналите във войните в с. Добротица, община Ситово, област Силистра, от г-н Симеонов е отговорено, че поради липса на средства, финансирането е отложено за 2022 г.

При разискването на проекта отношение взе участвалият в заседанието представител на Министерство на отбраната в лицето на Радослав Симеонов - главен експерт в дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание", който уточни, че имената от списъка са проверени и съгласувани, като и че трябва задължително на паметника да се изписват и званията на загиналите. По въпроса е направена проверка и комисията установи, че имената на загиналите фигурират заедно със званията. Членовете на комисията Стоян Пейчев и подп. Ивайло Александров подкрепиха предложението за изграждане на паметника в с. Гарван.

След проведеното гласуване единодушно бяха приети следните решения: "Областна комисия "Военни паметници" на област Силистра приема проекта за изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Гарван, община Ситово, област Силистра" и "…да се изпрати проектът за изграждането на паметника на загиналите във войните от с. Гарван за съгласуване от министъра на отбраната".

По същата точка от дневния ред Петър Бойчев – директор на Исторически музей Тутракан, запозна комисията с предложението за ремонт и допълване на паметника на загиналите във войните от с. Нова Черна, община Тутракан, област Силистра, представяйки на комисията проект за допълване на паметника с елемент "Георгиевски кръст за храброст" и предложението за основно почистване на паметника, придружен със снимков материал и количествено-стойностна сметка.

Г-н Симеонов изрази позицията, че допълнението на паметника е правилно и е издържано исторически, тъй като е в съответствие с хералдиката, с уточнението, че не се преминава финансовата рамка, посочена в писмото на министъра на отбраната. След дискусията е гласувано решение със следното съдържание: "Областна комисия "Военни паметници" на област Силистра приема предложението за ремонт и допълване на паметник на загиналите във войните в с. Нова Черна, община Туракан, област Силистра, както и потвърждението "…да се изпрати предложението за ремонт и допълване на паметник на загиналите във войните в с. Нова Черна, община Тутракан, област Силистра, за съгласуване и утвърждаване от министъра на отбраната".

По последната точка от дневния ред г-н Симеонов посочи, че се подготвя актуализация на Националния регистър на военните паметници и във връзка с това предложи на председателя на комисията – Ели Тодорова – областен управител на област Силистра, да бъде търсено съдействие от общините относно изготвяне на нови анкетни карти на паметниците, придружени със снимки, с цел да се види актуалното състояние на паметниците.

Facebook коментари