Петък, 23 Февруари 2024 г.

Мая Димитрова: Кандидатстването за целева помощ за отопление продължава до 31 октомври

*Семействата на 610 първокласници и 538 осмокласници вече са одобрени да получат еднократна помощ от 300 лева за началото на новата учебна година.
*От 20-ти септември 2021 г. стартира поетапното раздаване на хранителни продукти по Операция тип 2
Кандидатстването за целева помощ за отопление продължава до 31 октомври. Хората, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящия си адрес. Това каза за Общинско радио Мая Димитрова, директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане"-Силистра. Размерът на целевата помощ за сезон 2021/2022 г. е 104,71 лв. месечно за периода 1 ноември – 31 март или общо 523,55 лв. Подадените в областта заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2021/2022 г. са общо 6 418 броя, към днешна дата. Издадените до момента заповеди за отпускане на целевата помощ са общо 4 129. В 1 253 от случаите помощта е отказана поради това, че лицата и семействата не отговарят на изискванията. 1 036 броя молби-декларации са в процес на обработка. Общият брой заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2021/2022 г. по общини 6 418, брой издадени заповеди за отпускане на помощ на лица е 4129, брой издадени заповеди за отказ – 1253. За предишния отоплителен сезон - 2020/2021 г. подадените заявления-декларации бяха 7 498 бр., като помощта са получили 6 105 лица и семейства. Семействата на 610 първокласници и 538 осмокласници вече са одобрени да получат еднократна помощ от 300 лева за началото на новата учебна година, съобщи Димитрова. Към настоящия момент дирекциите "Социално подпомагане" (ДСП) от областта са издали 1 148 заповеди за отпускане на средствата за ученици, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, като тя се отнася за 1 175 деца. Кандидатстването за помощта продължава до 15 октомври.
Финансовата подкрепа се отпуска независимо от дохода на семейството и е за покриване на част от разходите в началото на учебната година, при положение, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството.
Помощта се изплаща на два транша – петдесет на сто след влизането в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Средствата се връщат, ако ученикът не постъпи в училище, не продължи обучението си през втория учебен срок или има 5 отсъствия за 1 месец без уважителни причини за това.
Средствата се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено в ДСП по настоящ адрес на правоимащите. Документите могат да се подадат лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или с Персонален идентификационен код на НОИ, както и чрез електронната поща на ДСП по настоящ адрес.
Общият брой отпуснати еднократни помощи за първокласници по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца за учебната 2021/2022 г. по общини е 642, броят заповеди за отпускане на помощта е 610.
Общият брой отпуснати еднократни помощи за осмокласници по чл. 10б от Закона за семейните помощи за деца за учебната 2021/2022 г. по общини е 577, брой заповеди за отпускане на помощта 538.
За сравнение за учебната 2020/2021 г. година еднократна помощ получиха семействата на 529 първокласници и 413 осмокласници в област Силистра .
От 20-ти септември 2021 г. стартира поетапното раздаване на хранителни продукти по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2020 г.", каза още Мая Димитрова.
Графика с пунктовете и периодите е следния:

1 Силистра
гр.Силистра, бул. "Македония" № 131 20.09.2021 г. – 05.11.2021 г.

2 Алфатар гр. Алфатар, ул."Й. Петров" № 6 06.10.2021 г. – 19.10.2021 г.

3 Главиница гр. Главиница, ул. "Г.С.Раковски" № 5 23.09.2021 г. – 18.10.2021 г.

4 Дулово гр. Дулово, ул."В. Левски" №18 11.10.2021 г. – 29.10.2021 г.

5 Кайнарджа
с. Кайнарджа, ул." Хр. Ботев" - Стадиона 28.09.2021 г. – 22.10.2021 г.

6 Ситово с. Ситово, ул."Трети март" № 69 – Спортна площадка 18.10.2021 г. – 29.10.2021 г.

7 Тутракан
гр. Тутракан, ул."Крепостта" № 3 04.10.2021 г. – 22.10.2021 г.

Графика е публикуван на сайтовете на АСП и БЧК.

Facebook коментари