Неделя, 05 Декември 2021 г.

Филиалът на Русенския университет си сътрудничи активно със силистренските училища

Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев" е активен участник в различни формати на сътрудничество с училищата на територията на гр. Силистра.

Един от примерите за това са проведените две обучения в началото на настоящата учебна година за учители по професионална подготовка в гр. Силистра, от ПГСУАУ "Атанас Буров" и ПЗГ "Добруджа", по поддейност 1.1. "Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение" по проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Темата на обученията бе "Нови методи на преподаване", а лектор – доц. д-р Диана Железова, ръководител на Центъра за продължаващо обучение при Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Всяко от обученията е с продължителност 24 академични часа, от които 8 са предвидени за практическо обучение в партниращи предприятия, съобразно спецификите на професиите, по които се осъществява дуалното обучение в двете гимназии – "Ресторантьор" и "Техник на селскостопанска техника".

Обученията са планирани съобразно нормативната уредба, регламентираща професионалното израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти (Закона за предучилищното и училищно образование и държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти). Тематично разработената учебна програма е насочена към надграждане на общопедагогическите и частнометодически знания, умения и компетентности на учителите по професионална подготовка, запознаване с интерактивни стратегии за учене, изграждащи умения за критическо мислене и рефлексивни педагогически практики и повишаване качеството на професионалното обучение чрез прилагане на компетентностен подход при преподаване.

Обученията са насочени към повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и създаване на възможности за улесняване на прехода от образование към устойчива заетост.

Facebook коментари