Сряда, 17 Юли 2024 г.

Учителите по професионална подготовка от "Атанас Буров" в Силистра преминаха специализирано обучение по проект

В началото на новата учебна година учители по професионална подготовка от ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра преминаха обучение на тема "Нови методи на преподаване" в рамките на поддейност 1.1. "Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение" по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучението цели да актуализира и надгради базовите методически познания, свързани с дуално професионално обучение, да постави ученика в центъра на образователния процес, да насърчи качественото теоретично и практическо обучение и да изгради осъзнато устойчиво сътрудничество между училището и бизнеса. Акцент в обучението бе приложението на компетентностния подход за повишаване качеството на професионалното обучение с цел създаване на мобилна работна сила, адаптирана към потребностите на съвременната пазарната икономика, съобразно локалните отраслови потребности на пазара на труда.

Според предварително изготвения график обучението се проведе в рамките на 24 академични часа, от които 8 са предвидени за практическо обучение в партниращо предприятие – ресторант "Сладост", гр. Силистра, където учителите проведоха конструктивни разговори с персонала на ресторанта, както и структурирано интервю с управителя, базирано на съпоставителен анализ с Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията "Ресторантьор". Лектор на обучението бе доц. д-р Диана Железова, ръководител на Центъра за продължаващо обучение при Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев".

ПГСУАУ "Атанас Буров" е първата гимназия в Силистренска област въвела обучението чрез работа – дуална система на обучение през учебната 2018-2019г. по специалността "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", професия "Ресторантьор". От настоящата учебна година бъдещите ресторантьори ще се включат реално два дни седмично в работния процес, при условията на сключени трудови договори, под ръководството на обучени за целта наставници.

Facebook коментари