Сряда, 14 Април 2021 г.

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 ще гостува на 29 март в Силистра

Министерство на земеделието и храните инициира мащабна информационна кампания по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. /ПРСР/ , която ще се проведе в 28-те областни центрове на цялата страна. Нейният старт бе даден в София. В Силистра срещата-дискусия ще се проведе на 29.03.2011г. (вторник) в хотел Данубе. Кампанията има за цел да се повиши информираността сред земеделските производители по мерките от Програмата. Необходимостта от провеждането й се налага поради няколко причини, каза зам.-министърът на земеделието и храните г-жа Светлана Боянова, като посочи, че една от важните цели на срещите-дискусии по места е бенефициентите по мярка 112 «Създаване на стопанства на млади фермери» да бъдат запознати и да знаят, че вече одобрените бизнес планове трябва да се изпълняват, за да не се наложи да връщат пари. В рамките на срещите те ще получат информация относно изискванията по отношение на изпълнението на тези планове.
Зам.-министър Боянова, информира, че най-атрактивната мярка, по която има на 100% договориран бюджет е по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" в частта за закупуване на земеделска техника. Вниманието по време на кампанията ще бъде изцяло насочено към усвояване на средствата заложени по гарантираните бюджети по нея. Земеделските производители ще бъдат запознати с възможностите и видовите инвестиции, които ще се подпомагани в рамките на "гарантираните бюджети". Зам.- министър Боянова обърна внимание на факта, че до края на 2011 година фермите втора и трета категория трябва да се преструктурират, за да отговорят на стандартите на Общността за сектор "Мляко", в противен случай подлежат на закриване. За реализирането на тези проекти относно покриване на стандартите ще бъде предоставен кредит от Държавен фонд "Земеделие" на референтен лихвен процент, което ще бъде одобрен на заседание на Управителен съвет на ДФЗ. С проекти по гарантираните бюджети от 121-ва мярка могат да участват и стопани на птицеферми и свинеферми, които също трябва да покрият европейските стандарти за хуманно отношение към животните.
По време на срещите със земеделските производители ще бъде обърнато особено внимание и на мярка 142 "Създаване на организации на производители". Зам.-министър Боянова, каза, че мярката разкрива възможности пред организации от различни сектори в аграрния отрасъл, да получат финансова подкрепа от Програмата, за да имат по-голям достъп до пазарите на Общността. В Наредбата по мярката се подготвя актуализация с цел нейното опростяване в организирането на кандидатите и създаването на такива организации.
С цел по-доброто усвояване на средствата, предвидени за мерките от ос 2 на Програмата, зам.-министър Боянова посочи, че ще се акцентира върху предимствата за кандидатстване по тези мерки. За повишаване на интереса към тях от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие" бяха предприети стъпки, като облекчаване на процедурите за кандидатстване, както и увеличаване нивата на компенсаторните плащания, след одобрение им от ЕК. За първи път през тази година ще стартира и прием по 213 мярка "Плащания за Натура 2000 за земеделски земи".
Зам.-министър Боянова посочи, че до момента по Програмата са договорирани средства в размер на 1,078,207,049. 00 евро, което е 33 % от общия бюджет, а разплатените финансови средства са на стойност 627,061,781.00 евро или 19 % от целия бюджет на ПРСР.

Facebook коментари